மாத விரதங்கள்-2017

மாத விரதங்கள்

 

தை மாதம்

 01-01-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை சதுரத்தி, ஆங்கில வருடப்பிறப்பு
 02-01-2017 திங்கட்கிழமை திருவெம்பாவை புசை ஆரம்பம்
 03-01-2017 செவ்வாயக்கிழமை விநாயக சட்டி விரதம் நிறைவு (பெருங்கதை)
 08-01-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை காரத்திகை விரதம்
 10-01-2017 செவ்வாயக்கிழமை பிரதோச விரதம்
 11-01-2017 புதன்கிழமை நடேசர் அபிசேகம், ஆரத்திரா தரிசனம்
 12-01-2017 வியாழக்கிழமை பூரணை விரதம்
 14-01-2017 சனிக்கிழமை தை மாதப்பிறப்பு, தைப்பொங்கல்
 15-01-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகரசதுர்த்தி
 25-01-2017 புதன்கிழமை பிரதோச விரதம்ப
 27-01-2017 வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை விரதம்
 31-01-2017 செவ்வாயக்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்

மாசி மாதம்

 04-02-2016 சனிக்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
 08-02-2017 புதன்கிழமை பிரதோச விரதம்
 09-02-2017 வியாழக்கிழமை தைப்பூசம்
 10-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை பூரணை விரதம்
 12-02-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாசி மாதப்பிறப்பு
 14-02-2017 செவ்வாய்க்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
 23-02-2017 வியாழக்கிழமை பிரதோச விரதம்
 24-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை மகா சிவராத்திரி விரதம்
 26-02-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை விரதம்

பங்குனி மாதம்

 01-03-2017 புதன்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்
 04-03-2017 சனிக்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
 10-03-2017 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோச விரதம்
 11-03-2017 சனிக்கிழமை மாசிமகம், நரேடசர் அபிசேகம்
 12-03-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பூரணை விரதம்
 14-03-2017 செவ்வாய்க்கிழமை பங்குனி மாதப்பிறப்பு
 16-03-2017 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
 20-03-2017 திங்கட்கிழமை பங்குனித் திங்கள்
 25-03-2017 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோச விரதம்
 27-03-2017 திங்கட்கிழமை அமாவாசை விரதம், பங்குனித் திங்கள்
 31-03-2017 வெள்ளிக்கிழமை சதுர்த்தி, கார்த்திகை விரதம்

சித்திரை மாதம்

 03-04-2017 திங்கட்கிழமை பங்குனித் திங்கள்
 08-04-2017 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோச விரதம்
 09-04-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பங்குனி உத்தரம்
 10-04-2017 திங்கட்கிழமை பூரணை விரதம், பங்குனித் திங்கள்
 14-04-2017 வெள்ளிக்கிழமை ஏவிளமபி வருடப்பிறப்பு, சித்திரை மாதப்பிறப்பு, சங்கடகர சதுர்த்தி
 20-04-2017 வியாழக்கிழமை நடேசர் அபிசேகம்
 23-04-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோச விரதம்
 25-04-2017 செவ்வாய்க்கிழமை அமாவாசை விரதம்
 27-04-2017 வியாழக்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
 29-04-2017 சனிக்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்

வைகாசி மாதம்

 07-05-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோச விரதம்
 10-05-2017 புதன்கிழமை சித்திரா பூரணை விரதம், சித்திரகுப்த விரதம்
 14-05-2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகர சதுர;த்தி விரதம், வைகாசி மாதப்பிறப்பு
 23-05-2017 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோச விரதம்
 25-05-2017 வியாழக்கிழமை அமாவாசை விரதம், கார்த்திகை விரதம்
 28-05-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்

ஆனி மாதம்

 03-06-2017 சனிக்கிழமை மணவாளக்கோலம்
 06-06-2017 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோச விரதம்
 07-06-2017 புதன்கிழமை வைகாசி விசாகம்
 8-06-2017 வியாழக்கிழமை பூரணை விரதம்
 13-06-2017 செவ்வாய்க்கிழமை சங்கடகர சதுர;த்தி விரதம்
 15-06-2017 வியாழக்கிழமை ஆனி மாதப்பிறப்பு
 21-06-2017 புதன்கிழமை பிரதோச விரதம், கார;த்திகை விரதம்
 23-06-2017 வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை விரதம்
 23-06-2017 வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றத் திருவிழா, அமாவாசைவிரதம்
 24-06-2017 சனிக்கிழமை பிச்சாடனர்த்திருவிழா
 25-06-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பஞ்சாச்சரத் திருவிழா
 26-06-2017 திங்கட்கிழமை மாம்பழத் திருவிழா
 27-06-2017 செவ்வாய்க்கிழமை கைலாசவாகனத் திருவிழா, சதுர;த்தி விரதம்
 28-06-2017 புதன்கிழமை குருந்தமரத் திருவிழா
 29-06-2017 வியாழக்கிழமை திருவேட்டைத் திருவிழா
 30-06-2017 வெள்ளிக்கிழமை ஆனி உத்தரம், நடேசர; அபிசேகம், சப்பறத்திருவிழா

ஆடி மாதம்

 01-07-2017 சனிக்கிழமை தேர்த் திருவிழா
 02-07-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீர்த்தத் திருவிழா
 03-07-2017 திங்கட்கிழமை பூங்காவனத் திருவிழா
 04-07-2017 செவ்வாய்க்கிழமை வைரவர் பூசை
 06-07-2017 வியாழக்கிழமை பிரதோச விரதம்
 08-07-2017 சனிக்கிழமை பூரணை விரதம்
 12-07-2017 புதன்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம்
 16-07-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆடி மாதப்பிறப்பு
 18-07-2017 செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை விரதம் 1ம் ஆடிச்செவ்வாய்
 20-07-2017 வியாழக்கிழமை பிரதோச விரதம்
 22-07-2017 சனிக்கிழமை ஆடி அமாவாசை விரதம்
 25-07-2017 செவ்வாய்க்கிழமை 2ம் ஆடிச்செவ்வாய்
 26-07-2017 புதன்கிழமை ஆடிப்பூர விரதம், நாக சதுர்த்தி விரதம்

ஆவணி மாதம்

 01-08-2017 செவ்வாய்க்கிழமை 3ம் ஆடிச்செவ்வாய்
 04-08-2017 வெள்ளிக்கிழமை வரலச்சுமி விரதம், பிரதோச விரதம்
 07-08-2017 திங்கட்கிழமை பூரணை விரதம்
 08-08-2017 செவ்வாய்க்கிழமை 4ம் ஆடிச்செவ்வாய்
 10-08-2017 வியாழக்கிழமை சங்கடகர கணபதி விரதம்
 15-08-2017 செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை விரதம், 5ம் ஆடிச்செவ்வாய்
 17-08-2017 வியாழக்கிழமை ஆவணி மாதப்பிறப்பு
 19-08-2017 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோச விரதம்
 20-08-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை ச1ம்ஆவணி ஞாயிறு
 21-08-2017 திங்கட்கிழமை அமாவாசை விரதம்
 25-08-2017 வேள்ளிக்கிழமை விநாயகசதுர்த்தி விரதம்
 27-08-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை 2ம் ஆவணி ஞாயிறு
 31-08-2017 வியாழக்கிழமை ஆவணி மூலம்

புரட்டாசி மாதம்

 03-09-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோச விரதம், ஆவணி ஓணம், 3ம் ஆவணி ஞாயிறு
 4-09-2017 திங்கட்கிழமை நடேசர் அபிசேகம்
 5-09-2017 செவ்வாய்க்கிழமை 4ம் ஆவணி ஞாயிறு
 10-09-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பூரணை விரதம்
 11-09-2017 திங்கட்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
 17-09-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோச விரதம், புரட்டாதி மாதப்பிறப்பு
 19-09-2017 செவ்வாய்க்கிழமை அமாவாசை விரதம்
 20-09-2017 புதன்கிழமை நவராத்திரி ஆரம்பம்
 23-09-2017 சனிக்கிழமை சதுர்த்தி விரதம், 1ம் புரட்டாதிச்சனி விரதம்
 29-09-2017 வெள்ளிக்கிழமை மகாநவமி விரதம்
 30-09-2017 சனிக்கிழமை விஜயதசமி, கேதாரகௌரி விரதாரம்பம், 2ம் புரட்டாதிச்சனி விரதம்

 

ஐப்பசி மாதம்

03-10-2017 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோச விரதம்
 04-10-2017 புதன்கிழமை நடேசர் அபிசேகம்
 05-10-2017 வியாழக்கிழமை பூரணை விரதம்
 07-10-2017 சனிக்கிழமை 3ம் புரட்டாதிச்சனி விரதம்
 08-10-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம், கார்த்திகை விரதம்
 14-10-2017 சனிக்கிழமை 4ம் புரட்டாதிச்சனி விரதம்
 17-10-2017 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோச விரதம்
 18-10-2017 புதன்கிழமை தீபாவளி, ஐப்பசி மாதப்பிறப்பு
 19-10-2017 வியாழக்கிழமை அமாவாசை விரதம், கேதாரகௌரி விரதநிறைவு
 20-10-2017 வெள்ளிக்கிழமை 1ம் ஐப்பசிவெள்ளி விரதம்
 20-10-2017 வெள்ளிக்கிழமை கந்தசட்டி விரதாரம்பம்
 23-10-2017 திங்கட்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்
 25-10-2017 புதன்கிழமை சூரன்போர்
 27-10-2017 வெள்ளிக்கிழமை 2ம் ஐப்பசிவெள்ளி விரதம்

 

கார்த்திகை மாதம்

01-11-2017 புதன்கிழமை பிரதோச விரதம்
 03-11-2017 வெள்ளிக்கிழமை பூரணை விரதம், 3ம் ஐப்பசிவௌ;ளி விரதம், அன்னாபிசேகம்
 05-11-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
 10-11-2017 வெள்ளிக்கிழமை 4ம் ஐப்பசி வெள்ளிவிரதம்
 15-11-2017 புதன்கிழமை பிரதோச விரதம்
 16-11-2017 வியாழக்கிழமை கார்த்திகை மாதப்பிறப்பு
 17-11-2017 வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை விரதம்
 20-11-2017 திங்கட்கிழமை சோமவாரம்
 22-11-2017 புதன்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்
 24-11-2017 வெள்ளிக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
 25-11-2017 சனிக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
 26-11-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
 27-11-2017 திங்கட்கிழமை மாவீரர்நாள், சோமவாரம்

 

மார்கழி மாதம்

 01-12-2017 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோச விரதம்
 02-12-2017 சனிக்கிழமை திருக்கார்த்திகை விரதம், குமாராலய தீபம்
 3-12-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பூரணை விரதம், சர்வாலய தீபம், வீடுகளில் தீபம்
 4-12-2017 திங்கட்கிழமை விநாயகர் விரதாரம்பம், சோமவாரம்
 11-12-2017 திங்கட்கிழமை சோமவாரம்
 15-12-2017 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோச விரதம்
 16-12-2017 சனிக்கிழமை மார்கழி மாதப்பிறப்பு
 17-12-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை விரதம்
 22-12-2017 வெள்ளிக்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்
 24-12-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை விநாயகர்சட்டி விரதநிறைவு, திருவெம்பாவை பூசையாரம்பம்
 29-12-2017 வெள்ளிக்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
 30-12-2017 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோச விரதம்

358 total views, 1 views today